Regulamin usług transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ulan-Majorat.

§ 1
1. Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc przewozu osób z mieszkania lub innego miejsca, do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuację, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozawalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadących z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadących z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.
2. Usługa transportowa door-to-door obejmuje także wsparcie udzielane użytkownikowi przez osoby z obsługi pojazdów w dotarciu z miejsca zamieszkania do pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego.
3. W pierwszej kolejności usługi transportowe na rzecz osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności świadczone będą w celu umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej.
4. Usługa door-to-door wykonywania jest samodzielnie przez Gminę Ulan-Majorat. Usługa świadczona jest samochodem zakupionym ze środków pozyskanych w projekcie realizowanym w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Pojazd jest dostosowany do przewozu osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.
5. Osobami do obsługi transportu door-to-door są: kierowca, opiekun oraz dyspozytor.

§ 2
1. Użytkownikami uprawnionymi do skorzystania z usługi transportowej door-to door, są osoby z potrzeba wsparcia w zakresie mobilności, to jest osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) i które ukończyły 18 lat. Są to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak też osoby nieposiadającego takiego orzeczenia.
2. Usługa transportowa door-to door wykonywana jest na terenie całej Gminy Ulan-Majorat. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie i drogą mailową od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.
3. Uprawnionymi do korzystania z usług transportowych door-to-door są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Ulan-Majorat, które ukończyły 18 rok życia:
a) posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
b) posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności (II grupa inwalidzka) i całkowitą niezdolność do pracy,
c) posiadające lekki stopień niepełnosprawności (III grupa inwalidzka) i częściową niezdolność do pracy,
d) osoby, których stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z transportu publicznego,
e) osoby starsze,
f) inne osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
4. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług transportowych door-to-door jest złożenie oświadczenia o spełnieniu kryteriów – wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
5. W uzasadnionych przypadkach kierowca lub osoba z obsługi transportu może weryfikować oświadczenie poprzez np. żądanie odpowiedniego dokumentu (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego) wskazującego na ograniczenia w mobilności. Jeżeli występują uzasadnione wątpliwości, kierowca może odmówić przejazdu.
6. Podczas zamawiania transportu dyspozytor ma obowiązek poinformować użytkownika o konieczności spełniania kryterium dostępu oraz o ewentualnej odmowie w razie niespełniania warunków.
7. Usługa transportowa door-to-door jest świadczona nieodpłatnie.
8. Usługi transportowe door-to-door świadczone są w celu aktywizacji społeczno- zawodowej użytkowników.
9. Usługi transportowe door-to-door mają na celu ułatwianie korzystanie z usług aktywnej integracji.
10. Użytkownik usług transportowych door-to-door zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.

§ 3
1. Przewozy indywidualne door-to-door odbywają się w granicach administracyjnych gminy Ulan-Majorat i powiatu radzyńskiego oraz do miast: Radzyń Podlaski, Łuków i Lublin. Świadczone usługi będą odbywać się od 6.00- 18.00 w dni robocze, a w soboty i niedziele od 8.00-18.00.
2. W specjalistycznym pojeździe zapewnione są minimum 2 (dwa) miejsca siedzące dla opiekunów.
3. Załogę samochodu specjalistycznego świadczącego usługi przewozu osób z niepełnosprawnością stanowi kierowca i opiekun, którzy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i przeszkoleni w zakresie opieki nad osobami z niepełnosprawnością.
4. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.
5. Świadczenie usługi odbywa się w systemie „od drzwi do drzwi”, tzn. kierowca i pomocnik zapewniają pomoc w wyjściu ze wskazanego miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez osobę z niepełnosprawnością, jego opiekuna prawnego lub asystenta.
6. Jeżeli czas dojazdu od korzystającego do miejsca docelowego nie będzie zagrożony opóźnieniem oraz w przypadku, kiedy trasy przewozu kilku korzystających przebiegają w bliskich odległościach, dyspozytor może łączyć kursy.
7. W przypadku, gdy korzystający jest nieobecny lub nie jest gotowy do drogi w czasie uzgodnionym, kierowca o zaistniałym fakcie informuje dyspozytora i w uzgodnieniu z nim, po 15 minutach oczekiwania odjeżdża (ze względu na kursy łączone i ilość zleceń). W przypadku gdy użytkownik jest nieobecny lub nie jest gotowy do drogi w czasie uzgodnionym lub rezygnuje z usługi po przybyciu pojazdu na miejsce wskazane w zamówieniu dwukrotnie w danym miesiącu, dyspozytor może odmówić przyjmowania zleceń na okres trzech kolejnych miesięcy. Przypadki nieobecności, braku gotowości do drogi i rezygnacji z usługi po przybyciu pojazdu dyspozytor stosownie dokumentuje. Dokumentacja może mieć formę elektroniczną.
8. Korzystający ma prawo podróżować w towarzystwie jednego opiekuna zgłoszonego u dyspozytora. Opiekun osoby z niepełnosprawnością odbywają podróż nieodpłatnie.
9. Osobą towarzyszącą nie może być osoba wymagająca pomocy ze strony pracownika projektu.
10. Kierowcy nie wolno przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera kursu.
11. W trakcie przewozu obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji artykułów spożywczych oraz napojów alkoholowych (nie dotyczy wody pitnej oraz napojów bezalkoholowych).
12. Korzystający nie może przewozić bagażu, który zagraża bezpieczeństwu podczas podróży.
13. Korzystający ma obowiązek umożliwienia kierowcy zamocowania wózka inwalidzkiego na czas podróży.

§ 4
1. Pojazdy stosowane w ramach realizacji usługi transportowej door-to-door spełniają warunki do przewozu osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku. Spełniają one warunki do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Kierowca realizujący usługi transportowe door-to-door musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia dostępnego do realizacji usługi pojazdu.
3. Obsługa pojazdu zobowiązana jest do dbania o ogólny stan pojazdów, utrzymania karoserii oraz wnętrza pojazdu w czystości.
4. Pojazdy używane do realizacji usługi door-to-door posiadają w pełni wyposażoną apteczkę.
5. Pojazdy wykorzystywane w ramach usługi transportowej door-to-door są oznaczone tj. mają znak stosowany powszechnie przez osoby niepełnosprawne, numer telefonu, adres e-mail, pod którymi przyjmowane są zgłoszenia oraz informacje o podmiocie i źródle finansowania usługi transportowej door-to-door.

§ 5
1. Akcja informacyjna dotycząca świadczenia usług transportu indywidualnego door-to-door prowadzona jest poprzez wykorzystanie strony internetowej, mediów społecznościowych i lokalnych mediów. Komunikaty w możliwy sposób dostosowane są również do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
2. Komunikaty o usługach transportowych door-to-door kieruje się również do:
­ lokalnych organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami i seniorami,
­ instytucji zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową,
­ parafii,
­ ośrodków pomocy społecznej.
3. Dyspozytor podczas przyjmowania zamówienia na transport door-to-door ma obowiązek uzyskania informacji skąd użytkownik dowiedział się o usłudze.

§ 6
1. Zamawianie usług transportowych door-to-door dokonywać należy w dniu poprzedzającym wykonanie usługi transportowej telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Na dwa dni przed wykonaniem usługi transportowej można zamawiać usługę transportową:
a) za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres,
b) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej usługi door-to-door z informacją zwrotną o skutecznym przesłaniu formularza,
c) poprzez złożenie formularza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie,
d) osobiście dyspozytorowi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na realizację usługi wynosi do 24h.
4. Dyspozytor przy przyjmowaniu zlecenia w pierwszej kolejności weryfikuje drogą telefoniczną, czy dana osoba uprawniona jest do korzystania z przewozu.
5. Dyspozytor ma prawo do uzyskania osoby zamawiającej informacji na temat:
a) posiadania stosownego orzeczenia,
b) rodzaju ograniczenia ruchowego (innej niepełnosprawności),
c) zaopatrzenia ortopedycznego (wózek, balkonik, kule, itp.),
d) wieku, ogólnego stanu zdrowia i wagi osoby,
e) informacji, czy przy danej usłudze potrzebny jest pomocnik.
6. Podczas zamówienia usługi transportu door-to door należy podać :
a) Imię i nazwisko osoby z potrzeba wsparcia w zakresie mobilności,
b) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej do skorzystania z usługi,
c) adresu podstawienia samochodu (miejsce startu kursu),
d) miejsca odebrania korzystającego, np. z przed budynku, z pomieszczenia, piętro, winda, podjazd, rodzaj schodów itp.
e) adresu miejsca docelowego,
f) godziny startu oraz godzinę, na którą trzeba dotrzeć na dane miejsce,
g) godzina powrotu,
h) zakresu usługi, np. przewóz osoby poruszającej się o kulach, siedzącej na wózku, z innymi dysfunkcjami oraz czy jest potrzebna pomoc w dotarciu z mieszkania do pojazdu,
i) dane kontaktowe mające na ceku potwierdzenia zamówienia usługi
7. Czas oczekiwania przed budynkiem, w którym przebywa użytkownik czekający na przejazd wynosi 15 min. W przypadku potrzeby pomocy w dotarciu do pojazdu ze strony obsługi czas liczony jest od potwierdzenia, że pojazd czeka przed budynkiem a kierowca lub inna osoba są gotowi do pomocy.
8. W przypadku rezygnacji z przyznanego świadczenia usługi transportowej należy bezzwłocznie odwołać złożone zamówienie.
9. Odwołanie lub rezygnacja z usługi transportu door-to-door dzień przed wykonaną usługą nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji, chyba że sytuacja powtórzy się więcej niż trzykrotnie, wtedy użytkownik zostaną obciążeni kosztami dojazdu bądź nie będą mogli ponownie korzystać z usług.
10. Użytkownik zamawiająca kurs i rezygnujący z usługi po przybyciu pojazdu na miejsce wskazane w zamówieniu ponosi konsekwencje finansowe polegające na opłaceniu kosztów dojazdu.
11. W przypadku stwierdzenia, że z usługi skorzystała osoba nieuprawniona, osoba ta poniesie konsekwencje finansowe polegające na opłaceniu kosztów dojazdu.
12. W każdym przypadku o terminie realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi transportowej door-to-door zgodnie z zamówieniem, użytkownik otrzyma niezwłocznie na podane dane kontaktowe informację o braku możliwości realizacji usługi w zamówionym terminie.
13. Ewentualne spory rozstrzyga właściwy organ Gminy Ulan-Majorat.

§ 7
1. Wszelkie skargi i reklamacje, dotyczące jakości usług transportowych door- to- door, należy zgłaszać w formie pisemnej drogą mailową na adres ug@ulanmajorat.pl bądź tradycyjna na adres Urząd Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat lub telefonicznie pod numerem telefonu 83-3518069.
2. W skardze powinny znaleźć się: dane osoby zgłaszającej, opis sytuacji, sformułowanie zarzutu oraz wskazanie punktu Regulaminu, który według autora został naruszony. Odpowiedzi na skargi i reklamacje zostaną przekazane w ciągu 14 dni roboczych.
3. Monitoring i kontrola jakości usług odbywać się będzie na podstawie:
1) analizy następujących danych: liczba użytkowników usług door-to-door miesięcznie i rocznie, liczba kursów dziennie i miesięcznie, liczba zrealizowanych kursów, czas przejazdu, czas oczekiwania na użytkownika, czas postoju bez realizacji żadnej usługi, częstotliwość kursów w poszczególne dni wraz z dookreśleniem najbardziej popularnych godzin przejazdów, liczba i powody odmów wykonania usługi transportowej przez Gminę Ulan-Majorat, liczba odwołań lub rezygnacji z usług, określenie celu podróży, określenie najbardziej popularnych miejsc docelowych przejazdów;
2) analizy danych zebranych w ramach systemu skarg i reklamacji;
3) analizy danych zebranych w ramach nieobowiązkowych ankiet satysfakcji użytkownika (zadowolenie z usługi, dopasowanie do jego potrzeb, jakość sprzętu, postępowanie osób obsługujących).
4. Dane uzyskane w ramach systemu monitorowania i kontroli jakości będą analizowane na bieżąco. Ma to na celu śledzenia sytuacji na bieżąco i w razie konieczności podjęcia natychmiastowych działań.
5. Dane zbiorcze analizowane będą raz na kwartał.
6. Dane zbiorcze dotyczące skarg i reklamacji oraz systemu monitorowania i kontroli jakości będą podstawą do wykonania kwartalnej analizy funkcjonowania usług transportowych door-to-door. Na tej podstawie zostaną sformułowane wnioski w zakresie poprawy dostępności i jakości usług, ocena osób realizujących usługi oraz wykorzystywanego sprzętu.