Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi transportowej door-to-door indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc przewozu osób z mieszkania lub innego miejsca, do miejsca docelowego.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, tel./fax: 83 3518069, e-mail: ug@ulanmajorat.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@ulanmajorat.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi transportowej door-to-door-indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc przewozu osób z mieszkania lub innego miejsca, do miejsca docelowego.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłej kategorii w zakresie: imię i nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe ( nr telefonu, adres e-mail), wiek oraz dane osobowe szczególnej kategorii w zakresie danych dotyczących zdrowia (stopień niepełnosprawności).
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zakresie danych zwykłej kategorii (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)
  2. niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii (art. 9 ust.2 lit. g) RODO)
 6. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 5, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo sprzeciwu, prawo ograniczenia ich przetwarzania.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje uzyskanie świadczeń zgodnie ze złożonym wnioskiem. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z usługi transportowej door-to-door realizowanej przez Urząd Gminy Ulan Majorat.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych